گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مدیر(های) پروژه: 
مدیر(های) پروژه: 
دکتر علیرضا صالحی راد
از سال: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت شیمی پخش پیکان