گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر علیرضا صالحی راد
تاریخ شروع: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت شیمی پخش پیکان