گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مدیر(های) پروژه: 
از سال: 
1394
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور