گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1394
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور