گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مدیر(های) پروژه: 
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران