گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مدیر(های) پروژه: 
تاریخ خاتمه: 
1384
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت پتروشيمي تبريز