گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1384
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت پتروشيمي تبريز