گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مدیر(های) پروژه: 
از سال: 
1391
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور