گروه: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور