گروه: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
مدیر(های) پروژه: 
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور