گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1394
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت هوا تولید کوروش