گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مدیر(های) پروژه: 
از سال: 
1394
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت هوا تولید کوروش