گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مدیر(های) پروژه: 
مدیر(های) پروژه: 
دکتر علیرضا بصیری
از سال: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت صنعتی پارس مینو