گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مدیر(های) پروژه: 
از سال: 
1397
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت آرین گلوکز