گروه: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
مدیر(های) پروژه: 
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صنايع شهيد زين‌الدين