گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مدیر(های) پروژه: 
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران