گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مدیر(های) پروژه: 
از سال: 
1392
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری