گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1392
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری