گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مدیر(های) پروژه: 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور