گروه: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
مدیر(های) پروژه: 
دکتر زین العابدین بشیری صدر
از سال: 
1391
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران