گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مدیر(های) پروژه: 
تاریخ خاتمه: 
1381
وضعیت: 
خاتمه یافته