گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر اسلام کاشی
تاریخ شروع: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)