گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مدیر(های) پروژه: 
مدیر(های) پروژه: 
دکتر اسلام کاشی
از سال: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)