گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1396
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
پژوهشگاه نیرو