گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مدیر(های) پروژه: 
از سال: 
1396
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
پژوهشگاه نیرو