گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مدیر(های) پروژه: 
از سال: 
1396
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران