گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1397
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت آبادگران اروند شیمی