1    طراحي و ساخت يك راكتور شيميايي گرما خورشيدي با كاربرد اوليه براي توليد هيدروژن    
2    بررسي حذف فنل از پساب با روش ازن زني كاتاليستي
3    سنتز كاتاليزورهاي اسيدي هتروژن و بررسي كارايي در واكنشهاي آلي    
4    بررسي اثرات بازدارندگي عصاره الكلي دانه رازيانه بر رشد قارچ هاي آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس    
5    تبديل كاتاليستي متانول به بنزين خام
6    تهيه و فرمولاسيون گريد خوراكي رنگ طبيعي قرمز بتائين از چغندر قرمز
7    تهيه و بكارگيري کاتالیست هتروژن در تهيه بيوديزل
8    تهيه پودر عصاره گياه اكيناسه با روش خشك كن پاششي در مقياس آزمايشگاهي
9    افزايش راندمان سلولهاي خورشيدي نقاط كوانتومي با استفاده از يونهاي فلزي
10    ارتقاء نفت خام سنگين با روش پرتوافكني مايكروويو
11    طراحي ساخت و ارزيابي عملكرد واحد آزمايشگاهي استخراج توسط حلالهاي هيدروفلوروكربنه (HFC)
12    پهنه بندی استان بوشهر بر اساس شاخص عملکردی قیر(PG)
13    توليد پاستيل پوره خرما و ارزيابي ويژگي هاي آن
14    ساخت غشاء نانومرکب لایه نازک اسمز مستقیم با نانوالیاف به عنوان لایه محافظ متخلخل
15    اثر گرافن اكسايد عاملدار شده بر استحكام برشي بين لايه اي، رفتار ديناميكي و آسیب ضربه کامپوزیت های اپوکسی / الیاف شیشه
16    مطالعه  تهیه رنگ و پوشش ویزه مراقبت حرارتی ماهواره
17    استخراج اسانس های گیاهی به روش افت فشار کنترل شده سریع در مقیاس آزمایشگاهی و تولید و تحویل دانش فنی آن بر حداقل سه گیاه مهم دارویی
18    تهيه الکتروکاتاليست آندي پيل سوختي اکسيد جامد دما پايين بر پايه سريا
19    تهيه نانوكاتاليست Cu-Zn-Mg-Al با استفاده از يك روش جديد و بررسي كارايي و ارزيابي اقتصادي آن در مقايسه با كاتاليست تهيه شده توسط روشهاي تجاري مختلف براي واكنش جابه جايي آب-گاز
20     توليد شربت هاي مالتودكسترين و گلوكز با استفاده از فرآيند هاي آنزيمي در مقياس آزمايشگاهي و صنعتي
21    طرح مطالعات بهسازی آسفالتی شبکه راههای کرمان جنوب
22    تهيه عصاره هسته خرما نانو كپسوله شده با پروتئين آب پنير
23    فرآيند مكانيزه شيميايي و مكانيكي پوليش تانك هاي فولادي ضد زنگ تا حجم 500 ليتر
24    شناسايي عناصر نادر كانسنگ استخراجي معدن انگوران در زونهاي مختلف ماده معدني و چگونگي استحصال اين عناصر
25    تهیه دی متوکسی متان (متیلال) از متانول با استفاده از یک نانو کاتالیست ناهمگن
26    كسب دانش فني توليد ماده همبند ( بايندر )  دو جزئي مناسب كارخانه ساخت گندله فسفات
27    تهيه چسبهاي اپوكسي و پلي ايميدي با قابليت كاربرد در محيطهاي فضايي
28    تدوین دستورالعملهای مشخصات فنی و اجرایی آسفالتهای گرم ، حفاظتی چیپ سیل و میکروسرفیسینگ
29    ساخت نانوكامپوزيتهاي جديد بيوپليمري براي حذف آلاينده ها از آبهاي آلوده
30    بهبود كيفي، كاهش بار ميكروبي و افزايش ماندگاري ادويه با اصلاح بسته بندي و بكارگيري سيستم فرابخار (Superheated steam) با حذف پرتودهي
31    تحليل عوامل موثربر آسفالتهاي گرم(HMA)  و ارائه دستورالعمل توليد و اجراي آن
32    ساخت نمونه اي آزمايشگاهي سلول خورشيدي رنگينه اي
33    تهیه گرافن اکسید عامل¬دار شده و کاربرد آن در ساخت کامپوزیتهای اپوکسی/ الیاف کربن
34    تهیه آزمایشگاهی کاربامازپین از ماده اولیه ایمینواستیلبین
35    تهيه پودر از تفاله انگور به روش سرماسياب در مقياس 5 ليتر در ساعت خوراك
36    تهیه دی متوکسی متان (متیلال) از متانول با استفاده از یک نانو کاتالیست ناهمگن
37    بررسي استفاده از آب خنك كننده نيروگاه به عنوان آب ورودي سيستم اسمز معكوس