5-1-  در زمينه انجام طرح پژوهشي
5-2-  در زمينه ساخت تجهيزات
5-3-  در زمينه طراحي و فرمولاسيون هاي غذايي
5-4-  در زمينه بهبود كيفيت محصولات و فراورده هاي غذايي و بسته بندي