جهت مشاهده زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری 97 ، دریافت فرم شماره 1 و دریافت فرم طرح واره؛ به وب سایت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به آدرس irost.org مراجعه نمایید .