در سي و پنجمين دوره جشنواره بين المللي خوارزمي در مجموع 27 طرح داخلي و 8 طرح خارجي به پژوهشكده فناوري هاي شيميايي ارجاع داده شد كه از 27 طرح داخلي، 5 طرح با ماهيت بنيادي، 13 طرح با ماهيت اختراع و نوآوري، 7 طرح با ماهيت كاربردي و 2 طرح با ماهيت توسعه اي مورد بررسي قرار گرفت. از طرح هاي داخلي دريافتي، 9 طرح در گروه فناوري هاي شيميايي سبز، 10 طرح در گروه صنايع معدني و كاتاليست ها، 7 طرح در گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي و 1 طرح در گروه صنايع غذايي و تبديلي مورد ارزيابي و كارشناسي قرار گرفت. از 8 طرح خارجي 3 طرح در گروه صنايع معدني و كاتاليست ها، 3 طرح در گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي و 2 طرح در گروه فناوري هاي شيميايي سبز بررسي شد. پس از انجام فرايند كارشناسي طرح ها، 4 طرح به عنوان طرح هاي منتخب گروه هاي پژوهشي در گروه تخصصي فناوري هاي شيميايي سي و پنجمين دوره جشنواره بين المللي خوارزمي در روز سه شنبه مورخ 30/09/1400 مورد بررسي و بحث و تبادل نظر گرفت و طرح هاي منتخب جهت ارزيابي نهائي به دبيرخانه سي و پنجمين دوره جشنواره بين المللي خوارزمي معرفي شد.

 
 
        
 
                                                                                                                         
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.