روز 1400/07/19 خانم فاطمه ابراهيمي دانشجوي دكتري شيمي تجزيه پژوهشکده فناوریهای شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از رساله دکتری خود تحت عنوان  "تهيه و ارزيابي الكتروشيميايي حسگر مبتني بر لايه‌نازك نانوساختار به منظور شناسايي و تعيين لاكتوفرين" با موفقیت دفاع کردند.  کمیته ممتحنین شامل استاد راهنماي اول: دكتر سيد احمد مظفري (دانشيار)، استاد راهنماي دوم: دكتر حسين سالار آملي (استاد)، استاد مدعو (خارجي): دكتر مهران جوانبخت (استاد) ، استاد مدعو (داخلي): دكتر محمد عابدي (دانشيار)، استاد مدعو (داخلي): دكتر مجيد جوانمرد داخلي (دانشيار) بودند. لینک این دفاعیه در سامانه جلسات آنلاین قرار گرفته بود و بعضی اساتید و بسیاری از دانشجویان علاقمند به صورت مجازی در آن شرکت کردند. از این رساله تاکنون دو مقاله ISI  و یک مقاله علمی پژوهشی و سه مقاله کنفرانسی و یک ثبت اختراع انتشار یافته است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.