آقای دکتر علی الیاسی، ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی از دانشیاری به استادی را تبریک گفته، از خداوند سلامتی و موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.