سمانه چهارمیری دوخواهرانی، معصومه قبادنژاد، حمید مقیمی، عباس فرازمند، حسین رحمانی
زیست شناسی میکروارگانیسمها سال نهم، شماره 35، پائیز 1399، صفحه 16-1
2020
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.