فریبا حاج محمدي، زهرا سلیمانی، دکتر جعفر همت ، نازنین کاظمی نژاد، دکتر علیرضا سدرپوشان ، دکتر مریم رنجبر ، مسعود حیدري ، علی پرچ
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست و یکم، شماره 3 (پی در پی 92 )، مرداد و شهریور 1396 / مقاله پژوهشی
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.