سمت:
رئیس گروه
دانشیار
گروه پژوهشی:
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
bahreiniz@yahoo.com
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
سمت:
رئیس گروه
دانشیار
گروه پژوهشی:
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
basiri@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
سمت:
رئیس گروه
استاد
گروه پژوهشی:
فناوری‌های شیمیایی سبز
shokrollahzadeh@irost.org
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
سمت:
معاون پژوهشکده
دانشیار
گروه پژوهشی:
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
salehirad@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
سمت:
رئیس گروه
دانشیار
گروه پژوهشی:
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
سمت:
ریاست پژوهشکده
استادیار
گروه پژوهشی:
فناوری‌های شیمیایی سبز
kashi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416232
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.