تجهیزات این آزمایشگاه به قرار زیر است:
1- دستگاه طيف سنج مادون قرمز FT-IR
دستگاه طيف سنج FT-IR مدل PU 9600 Servies براي شناسايي كيفي و تشخيص گروه‏‏ هاي عاملي تركيبهاي خالص معدني و آلي درگستره 400 تا 4000 cm-1 قابل استفاده مي باشد.

2- دستگاه طيف سنج نوري جذب اتمي AA
دستگاه طيف سنج نوري جذب اتمي مدل PYE Unicam SP9 Atomic Absoption Spectrophotometer با استفاده از چندين لامپ متناسب براي اندازه گيري كمي كاتيونهاي فلزي در محلول مورد استفاده قرار مي گيرد. گستره تشخيص دستگاه براي اكثر كاتيونهاي فلزي حدوداً 1 تا 6ppm مي باشد.

3- دستگاه طيف سنج نوري فرابنفش-مرئي UV-VIS
دستگاه طيف سنج نوري فرابنفش-مرئي مدل SP8-400 UV/Vis Spectrophotometer براي آناليز كيفي و كمي جذب تركيبهاي آلي و معدني به صورت محلول در گستره 200 تا 800 نانومتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

4- دستگاه يون متر
دستگاه يون متر مدل Jenway Ion Analyzer 3945 براي اندازه گيري غلظت و پتانسيل الكتريكي يونهايي كه الكترود شناساگر آنها موجود است، مورد استفاده قرار مي گيرد. محدوده تعيين غلظت در اين دستگاه از 0.1 تا 0.00001 مول بر ليتر مي باشد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.