آﮔﻬﯽ ﺟﺬب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دوره ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮي
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ (ﮔﺮاﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ) ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
-ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
-ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن
-ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه های ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
-ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﻮردر ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﮑﯿﺪه ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اي از ﭘﺮوﭘﻮزال ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد (در ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎوﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب و پساب، ﺳﻨﺘﺰ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي و ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي دﯾﮕﺮ )  به آدرس Research.Electrochem@gmail.com اقدام نمایند. 
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺤﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.