M. Ranjbar, M. Taghavipur, H. Aghabozorg, A. Moghimi, F. Jalali, and M. Shamsipur

Polish J. Chem.  76 , 785-794.
 

2002