طناز رهنماي آخري ، مجید جوانمرد داخلی، روزبه عباس زاده

مجله علوم و صنایع غذایی شماره 82 ، دوره 15 ، 1 آذر 1397 ، صفحه 373-385

2018