علی الیاسی ، سید حیدر محمودی نجفی 2016 تبدیل متانول به هیدروکربن های آروماتیکی با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران، تهران، ایران