سید حیدر محمودی نجفی، شهره صفارزاده متین
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، نشر ایده نگار
2016