مسئول دفتر پژوهشکده: خانم حیرانی
تلفن: 56276637
فکس: 56276265

تلفن خانه سازمان جهت برقراری ارتباط با بخش های مختلف پژوهشکده: 9-56276325
56276031-2

نقشه کامل