استادیار
n_oroujzadeh@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-56276637
استاد
eliassi@irost.ir
دورنگار:
021-56276637
تلفن:
021-56276637
استاد
eikani@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-56276637
دانشیار
bahreiniz@yahoo.com
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-56276637
استادیار
htoraby@alumni.ut.ac.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
56276637
دانشیار
javanmard@irost.ir
دورنگار:
56276637
تلفن:
56276607
استادیار
Habibpour@irost.ir
دورنگار:
021-56276637
تلفن:
021-56276637
دانشیار
nahid.khandan@gmail.com
دورنگار:
021-56276637
تلفن:
021-56276637
دانشیار
rahmani@irost.ir
استادیار
s.rahimi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-56276637
مريم رنجبر
دانشیار
marandjbar@irost.ir
استادیار
sedrpoushan@yahoo.com
انور شلماشي
دانشیار
shalmashi@irost.ir
دانشیار
shokrollahzadeh@irost.org
استادیار
salehirad@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-56276637
استاد
ashori@irost.ir
استادیار
latifi@irost.org
تلفن:
6221
سید حیدر محمودی نجفی
دانشیار
mahmoudi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-56276637
دانشیار
mozaffari@irost.ir
دورنگار:
02156276265
تلفن:
02156276637
استاد
mohannazadeh@irost.ir
دورنگار:
021-56276629
تلفن:
021-56276628
استادیار
استادیار
kashi@irost.ir
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.